De uitdaging

Wanneer er wordt gekeken naar het rapport – cultuur in beeld 2017 – van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lijkt het erop dat het bereik van cultuur niet evenredig is verdeeld. Hierbij kan het bereik van erfgoed, beeldende kunst en  kunstwerken nog worden versterkt.

Als er vervolgens wordt gekeken naar de staat van cultuur in gemeenten, zien we eveneens dat de sterktes liggen bij de evenementen, muziek, filmhuis, festivals en kunstfestivals, geciteerd uit het adviesrapport – de staat van cultuur in gemeenten 2019 – van het adviesbureau Blueyard. Daarbij wordt bijvoorbeeld gezegd dat Nijmegen een sympathieke festival stad is. Als er wordt gekeken naar de zwaktes bevinden zich deze bij de beeldende kunst, erfgoed en kunstwerken. Hierbij wordt gezegd dat deze wel aanwezig zijn, maar geen groot bereik hebben.  Stichting Liox wil dan ook juist de aandacht vestigen op het vergroten van de bekendheid van erfgoed, beeldende kunst en kunstwerken.

Neem als voorbeeld Nijmegen:

De gemeente Nijmegen geeft de volgende betekenis aan cultuur: “Cultuur is van belang voor de vitaliteit van de leefgemeenschap in onze stad en regio. We plaatsen cultuur in het perspectief van deze betekenis, waarbij cultuurbeleid wordt gelinkt aan het ruimtelijke, economische en sociale domein en de opgaven die de stad daarin heeft.” (Groei, cultuurvisie 2020, Nijmegen).

Om tot deze nieuwe definitie te komen heeft de gemeente Nijmegen ook adviesbureau ‘Blueyard’ onderzoek laten doen naar de staat van cultuur in Nijmegen. Dit onderzoek is gepresenteerd in het rapport ‘De staat van Cultuur in Nijmegen. Bouwstenen voor een nieuwe cultuurvisie’. Vervolgens zijn met de resultaten uit dit rapport een nieuwe cultuurvisie geformuleerd in het document ‘Groei, cultuurvisie 2020 Nijmegen’. Op basis van de koers worden de ambities van Nijmegen in drie programmalijnen geformuleerd: 1: Kunst en cultuur voor en door iedereen 2: Aantrekkingskracht van Nijmegen vergroten door middel van cultuur 3: Ruimte voor innovatie en creativiteit.

Uit deze documenten en acties blijkt dat de gemeente Nijmegen de urgentie van een degelijk cultuurbeleid erkent. Hieronder wordt een kleine expressie gegeven van de samenvattende SWOT-analyse ‘van de staat van cultuur in Nijmegen’ door adviesbureau Blueyard, waarin de uitdagingen voor de cultuursector worden geschetst.

Allereerst schetst de SWOT-analyse dat in Nijmegen nauwelijks verbinding is tussen cultuur en andere domeinen. Ook is er nauwelijks een collectieve cultuurmarketing. Stichting Liox ziet dan ook een grote urgentie om de bekendheid van en kennis over de cultuur te verhogen onder de inwoners. Doordat inwoners zich bewust worden van het gebrek aan kennis over cultuur gaan zij vanzelf opzoek naar cultuur in de stad en zullen als gevolg daarvan bezoekersaantallen stijgen en zal er een sterkere verbinding tussen de verschillende domeinen ontstaan, omdat men zelf de behoefte heeft om cultuur te integreren in hun bestaan.


De exposities van stichting Liox hebben een drievoudig karakter. Ze zijn cultuur overdragend, educatief en leggen een verdiepende en verbindende relatie tussen het getoonde erfgoed van de stichting en de extramurale context. Dit laatste heeft betrekking op bezoek aan de exposities die worden tentoongesteld. Door de gelaagde vertelling, verschillende vertelniveaus, ‘hidden facts’ en link naar de actualiteit, biedt stichting Liox ook nieuwe en verrassende informatie voor de bezoeker met een gevorderd kennisniveau. Meerdere keren per jaar zullen in culturele ruimtes wisselende exposities te zien zijn, afwisselend in grootte, variërend in actualiteits- en historisch gehalte. Deze cultuur & kunst stukken dienen als promotie voor deze groepen, waardoor het uitnodigt naar het bezoeken van hun locaties. Op deze wijze kan stichting Liox een brug vormen tussen cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie. 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?