Missie

De missie van stichting Liox is om het bewustzijn van kunst en cultuur in de Nederlandse participatiesamenleving te stimuleren, en daarmee de verbintenis met kunst en cultuur in de maatschappij te versterken. 

Visie

De visie van stichting Liox is om in de komende jaren bewustwording te creëren van de toegevoegde waarde van cultuur en kunst in de participatie samenleving. Door mensen op een laagdrempelige manier bewust te maken van de cultuur en kunst in hun dagelijks leven. Stichting Liox streeft ernaar om de mens kunst en cultuur op een onbewuste manier te laten ervaren, waardoor de affiniteit met kunst & cultuur toeneemt. Juist door cultuur & kunst in de mensheid hun dagelijkse leven toe te passen wordt deze automatisch meer bekwaam met kunst & cultuur. Hierbij wordt getracht de dichotomie tussen cultuur en de overige domeinen doorbroken. Gelijktijdig met het doorbreken van deze dichotomie wordt verwacht dat de cultuur & kunst in provincie Gelderland een groter bereik krijgt, waardoor de maatschappelijke verbinding en creatieve vaardigheden bij de bevolking doen toenemen, wat ten goede komt aan de Nederlandse samenleving.

Verbinding

Publieke dienstverlening een meervoudig begrip is, omdat het zelden gaat om het verwezenlijken van een enkelvoudige, klare doelstelling. Hierdoor blijkt dat het lastig is om de kwaliteit van publieke dienstverlening te meten, dan wel vast te stellen. Doorgaans blijkt dat de kwaliteit van publieke dienstverlening tot uiting komt in samenwerking met ander diensten, omdat resultaten worden bereikt en samenhang met andere disciplines. Hierdoor zijn de begrippen samenhang en Integraliteit essentiële eisen bij het realiseren van de kwaliteit bij NPO’s.

Om de publieke waarde te waarborgen en kwaliteit bij deze non-profit organisatie te bereiken is besloten om de focus te leggen op meerdere beleidsterreinen. Daarnaast wordt deze kwaliteit bereikt door samen te werken met verschillende partijen met verschillende disciplines, om samenhang en Integraliteit te creëren. Hierbij tracht stichting Liox een netwerk te creëren tussen verschillende partijen, waarin het beleid tot stand komt, waarbij de interactie om het publiek belang van cultuur centraal staat. Uit het onderzoek van Adviesbureau Blueyard over – de staat van cultuur in Nijmegen – wordt een soortgelijke uitspraak gedaan over cultuur sector.

“Wij adviseren dringend om duurzame verbindingen te ontwikkelen tussen de verschillende domeinen. Laat daarbij de verbinding van beide kanten komen. Zo’n verbinding kan zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel van aard zijn” (Adviesbureau Blueyard, 2019).

Stichting Liox wil uitgebreid samenwerken met een extern netwerk van organisaties die werkzaam zijn op de diverse terreinen van kennis, collectie, educatie, actualiteit en sociale samenhang. Deze samenwerking is nationaal, regionaal en lokaal niveau, en versterkt de reikwijdte van stichting Liox en de binding met de samenleving. Wanneer er wordt gekeken naar zowel publieke als private actoren blijkt de urgentie voor een versterking van de cultuursector in gemeente Nijmegen ook bij hun aanwezig te zijn (Adviesbureau Blueyard, 2019).

Participatie

De overheid is voornemens om in het voorjaar van 2020 de Omgevingswet in te voeren. Met de invoering van deze wet zal het omgevingsrechtstelsel aanzienlijk veranderen. Onderdeel van deze verandering is ook dat burgerparticipatie in de toekomst in zekere mate juridisch verankerd wordt. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een participatiesamenleving ontstaat, waarbij overleg en horizontale relaties sleutel zijn tot het behalen van gedegen resultaten. Stichting Liox streeft ernaar om deze participatiesamenleving te ondersteunen met cultuur & kunst.

Omgeving

Stichting Liox is landelijk actief, waarbij de hoofdlocatie is gevestigd in Nijmegen. Nijmegen staat bekend als een bruisende stad met een universiteit en hogescholen. Die bruisende karakter is eveneens terug te vinden in de mooie binnenstad van Nijmegen. Volgens de recente peilingen scoort Nijmegen een 7,5 voor haar mooie binnenstad. Nijmegen streeft ernaar om in de toekomst hun culturele aanbod te versterken, wat de vestigingsplaats ten goede komt.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?